Individuální vzdělávání žáků

Individuální vzdělávání žáků podle § 41 školského zákona

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, za splnění podmínek daných zákonem a na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit žákovi prvního i druhého stupně základní školy. Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání, pokud nejsou plněny dané podmínky.

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka;

 2. uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván;

 3. důvody pro individuální vzdělávání žáka;

 4. popis prostorového a materiálně-technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;

 5. doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (1. stupeň ZŠ -> maturita, 2. stupeň ZŠ -> vysokoškolské vzdělání);

 6. seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uveřejněné v seznamu učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT (Věstníky MŠMT);

 7. další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka;

 8. vyjádření školského poradenského zařízení.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud:

 1. jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání;

 2. jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka;

 3. osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v případě 1. stupně ZŠ nebo vysokoškolské vzdělávání v případě 2. stupně ZŠ;

 4. jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka. Ke komisionálnímu přezkoušení obecně viz. § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání:

 1. pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka;

 2. pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem;

 3. pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl;

 4. nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným pro individuální vzdělávání;

 5. na žádost zákonného zástupce žáka.

Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou bezplatně poskytovaných učebnic, základních školních potřeb, speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

 

 

 

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

zavřít

Název pop-upu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe

Zavřít